Пристап до информации од јавен карактер

Барањата за пристап до информации од јавен карактер може да се достават по пошта на адреса:


Дирекција за безбедност на класифицирани информации
ул. „Васко Каранѓелески” бр.8 (Касарна „Гоце Делчев“)
1000 Скопје
Република Македонија


Или на e-mail:sloboden.pristap@dbki.gov.mk


Службени лица за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер:


Даниел Тренчов

Сузана Исовска


Контакт тел.: + 389 2 3299 820
Факс: + 389 2 3299 829


Документи што го регулираат правото на пристап до информации од јавен карактер


Листа на информации од јавен карактер со кои располага Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации

 

Упатство и препораки за проактивност од Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер