Инспекција на регистрите во Брисел и Монс

Белгија, декември 2009 година

 

Во декември 2009 година беше извршена редовна инспекција на регистрите за класифицирани информации на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации лоцирани во Мисите на Република Македонија при НАТО и ЕЗ во Брисел и во Врховната команда на НАТО (SHAPE) во Монс.