Инспекција од страна на Канцеларијата за безбедност на НАТО (NOS)

Скопје, 7 до 10 мај 2012 година

 

Во периодот од 7 до 10 мај 2012 година, во рамките на посетата на МАП тимот на НАТО на Република Македонија, беше спроведена инспекција од страна на Канцеларијата за безбедност на НАТО (NOS) на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации и на регистрите за класифицирани информации лоцирани во министерставата и во другите државни органи. Резултатите од инспекцијата претставуваат утврдување на развојот и на степенот на заштита на НАТО класифицираните информации во Република Македонија од претходната инспекција и ќе влезат во финалниот извештај на НАТО за реализацијата на Акциониот план за членство на Република Македонија во НАТО. Од страна на инспекторот на NOS состојбата првично беше позитивно оценета и беа дадени нови документи за понатамошен развој на информатичката безбедност на класифицираните информации.