Контрола во Фондот за осигурување на депозити

Скопје, февруари 2009 година

 

Во февруари 2009 година, Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации изврши контрола на условите за работа со класифицирани информации во Фондот за осигурување на депозити, како и кратка обука на лицата што работат со класифицирани информации.