Нова Уредба за административна безбедност на класифицирани информации и на информации за ограничена употреба(*)

Скопје, 2 октомври 2023 година

 

На 29 септември 2023 година во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 204/2023 беше објавена новата Уредба за административна безбедност на класифицирани информации и на информации за ограничена употреба (*). Уредбата може да ја преземете на следниот линк:


Уредба за административна безбедност на класифицирани информации и на информации за ограничена употреба(*)

Нова Уредба за безбедност на лица-корисници на класифицирани информации(*)

Скопје, 19 jули 2022 година

 

На 11 јули 2022 година во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 157/2022 беше објавена новата Уредба за безбедност на лица-корисници на класифицирани информации(*). Уредбата може да ја преземете на следниот линк:


Уредба за безбедност на лица-корисници на класифицирани информации(*)


Picture

Насоки за начинот на пополнување на безбедносниот прашалник

Скопје, 20 април 2021 година

 

Безбедносниот прашалник, уреден со Правилникот за формата и содржината на обрасците на безбедносниот прашалник и на безбедносните сертификати („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.123/20) е образец што се пополнува од страна на лицето кандидат кој има потреба да поседува безбедносен сертификат (национален, НАТО или ЕУ) во зависност од степенот на класифицираните информации (ДОВЕРЛИВО, СТРОГО ДОВЕРЛИВО или ДРЖАВНА ТАЈНА) до кои тоа лице има потреба за пристап согласно принципот „потребно е да знае“. Безбедносниот прашалник се пополнува електронски, лично од страна на кандидатот, на македонски јазик со кирилско писмо.
Подетални насоки за начинот на пополнување на безбедносниот прашалник може да најдете во следниов документ:


Насоки за начинот на пополнување на безбедносниот прашалник


Во продолжение може да ги најдете безбедносните прашалници:


Безбедносен прашалник (Се пополнува електронски)


Безбедносен прашалник на англиски јазик (Се пополнува електронски)


За соодветно пополнување на безбеносните прашалници препорачуваме употреба на:
Adobe Acrobat Reader или Foxit Reader


Електронски систем за учење на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации

Скопје, 22 јуни 2020 година

 

Согласно член 69 став 2 алинеја 10 од Законот за класифицирани информации(*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации е надлежна за организирање и спроведување обуки за безбедност на класифицирани информации. Следејќи ги искуствата на националните безбедносни авторитети на други држави членки на НАТО и современите текови во областа на едукацијата и развојот на информатичката технологија, Дирекцијата воведе електронски систем за обука за Законот за класифицирани информации(*).

До електронскиот систем за учење на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации можете да пристапите преку следниов линк:


Електронски систем за учење на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации [ЕСО на ДБКИ]


Тринаесетта конференција на националните безбедносни авторитети на земјите од Југоисточна Европа (SEENSA)

Охрид, 28 август 2023 година

 

Деветнаесетгодишнина на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации

Скопје, 06 март 2023 година

 

Picture
На 06.03.2023 година, на пригоден настан, беше одбележана деветнаесетгодишнината од формирањето на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации. По повод годишнината, на вработен административен службеник во Дирекцијата, како признание за дадениот придонес во градењето на капацитетите и остварувањето на резултати во работењето на Дирекцијата, му беше доделена пригодна плакета.

Дирекцијата рангирана како институција со високо ниво на транспарентност

Извештај за транспарентност на АЗПСПИЈ од 2022 година

 

Согласно извештајот на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер од 2022 година за транспарентноста на државните институции во Република Северна Македонија, Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации е рангирана како институција со високо ниво на транспарентност. Високиот скор од 43 бодови (шест бодови повеќе од 2021 година) на скалата на транспарентност е резултат на посветеноста и отвореноста на Дирекцијата да овозможи слободен пристап до информациите од јавен карактер коишто ги создала и/или со коишто располага. Ваквиот висок резултат претставува дополнителен поттик за Дирекцијата да продолжи со зголемувањето на транспарентноста и отвореноста кон јавноста.

Дванаесетта конференција на националните безбедносни авторитети на земјите од Југоисточна Европа (SEENSA)

Скопје, 27 септември 2022 година

 

Picture

На 27 септември 2022 година се одржа 12-тата конференција на националните безбедносни авторитети на земјите од Југоисточна Европа (SEENSA) која што беше организирана во рамките на претседавањето на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации (Национален безбедносен авторитет на Република Северна Македонија) со SEENSA со поддршка на Регионалниот совет за соработка (РСС). Покрај претставниците од Дирекцијата и РСС, на конференцијата учество земаа и делегации од Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Грција, Словенија, Србија, Хрватска и Црна Гора како и претставник од Делегацијата на Европската унија во Скопје.

 

Syndicate content