Меѓународни договори

 • Договор меѓу Владата на Република Македонија и Канцеларијата за безбедност на НАТО за меѓусебна заштита и размена на класифицирани информации
 • Спогодба меѓу Република Македонија и Европската Унија за безбедносните процедури за размена на класифицирани информации („Службен весник на Република Македонија“, бр. 56/2005)
 • Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Бугарија за размена и заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на Република Македонија“, бр. 10/2006)
 • Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министри на Република Албанија за заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на Република Македонија“, бр. 20/2006)
 • Спогодба меѓу Република Македонија и Чешката Република за размена и заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на Република Македонија“, бр. 10/2009)
 • Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Словачка за заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на Република Македонија“, бр. 14/2009)
 • Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Хрватска за размена и заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на Република Македонија“, бр. 14/2009).
 • Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Естонија за размена и меѓусебна заштита на класифицирани информации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/2009)
 • Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Кабинетот на министри на Украина за заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на Република Македонија“, бр. 131/2009; Соопштение на Министерството за надворешни работи за стапување во сила на договорот во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 146/2011)/div>
 • Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Полска за заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на Република Македонија“, бр. 41/2010)
 • Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Словенија за размена и заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на Република Македонија“, бр. 77/2010; Соопштение на Министерството за надворешни работи на влегување во сила на договорот во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 146/2011)
 • Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Француската Република за размена и заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на Република Македонија“, бр. 143/10; Соопштение на Министерството за надворешни работи за внесување во сила на договорот во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 146/2011)
 • Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Сојузна Република Германија за заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на Република Македонија“, бр. 154/2012)
 • Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Србија за размена и меѓусебна заштита на класифицирани информации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 131/2014)
 • Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министри на Босна и Херцеговина за размена и заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на Република Македонија“, бр. 99/2015)
 • Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Унгарија за размена и заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на РМ“, бр. 159/2014)
 • Спогодба меѓу Македонската Влада и Шпанската Влада за размена и заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на Република Македонија“, бр. 90/2015)
 • Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Италијанската Република за размена и заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 168/2016)
 • Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Романија за заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на Република Македонија“, бр. 191/2016)
 • Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Австриската Федерална влада за меѓусебна заштита на класифицирани информации („Службен весник на Република Македонија“, бр. 208/2018)
 • Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Големото Војводство Луксембург за заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на Република Македонија“, бр. 104/2019)
 • Договор меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Црна Гора за размена и заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на РСМ“ бр. 180/2019)
 • Договор меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Грција за заемна заштита на разменетите класифицирани информации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 152/2021)
 • Договор меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Соединетите Американски Држави за безбедносни мерки за заштита на класифицирани информации („Службен весник на РСМ“ бр. 90/2022)