Јавни набавки - 2017 година


Измени на Годишниот план за јавни набавки во 2017 година

28.11.2017


Измени на Годишниот план за јавни набавки во 2017 година (.pdf)Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.10/2017

28.11.2017


Предмет на договорот за јавна набавка:

Услуги за сметководствено работење за 2017 и 2018 година

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 9 Сметководствени, ревизорски и книговодителски услуги


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.10/2017 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.09/2017

27.11.2017


Предмет на договорот за јавна набавка:

Информатичка и друга опрема

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.09/2017 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.08/2017

27.11.2017


Предмет на договорот за јавна набавка:

Канцелариски мебел и опрема

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.08/2017 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Измени на Годишниот план за јавни набавки во 2017 година

15.11.2017


Измени на Годишниот план за јавни набавки во 2017 година (.pdf)Оглас за доделување на договор за јавна набавка

31.11.2017


Предмет на договорот за јавна набавка:

Систематски здравствени прегледи за вработените во Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации за 2017 година


Тендерска документација (.doc)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки во делот на други огласи.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.07/2017

20.07.2017


Предмет на договорот за јавна набавка:

Осигурување на недвижности, колективно осигурување на вработените и патничко осигурување за 2017 година

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 6 Финансиски услуги, и тоа: осигурителни услуги и банкарски и финансиски услуги


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.07/2017 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.06/2017

19.04.2017


Предмет на договорот за јавна набавка:

Интернет конекција и говорни услуги во фиксна телефонија

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 5 Телекомуникациски услуги


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.06/2017 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.05/2017

04.04.2017


Предмет на договорот за јавна набавка:

Гориво за моторни возила за 2017 година

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.5/2017 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.04/2017

30.03.2017


Предмет на договорот за јавна набавка:

Одржување на лесни моторни возила за 2017 година

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и поправка


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.4/2017 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.03/2017

08.02.2017


Предмет на договорот за јавна набавка:

Услуги за сметководствено работење за 2017 година

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 9 Сметководствени, ревизорски и книговодителски услуги


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.3/2017 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.02/2017

07.02.2017


Предмет на договорот за јавна набавка:

Канцелариски потрошни материјали за 2017 година

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.2/2017 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.01/2017

07.02.2017


Предмет на договорот за јавна набавка:

Одржување на хигиена во деловните простории на ДБКИ во 2017 година

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 14 Услуги за чистење на објекти и услуги за управување до имот


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.1/2017 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Годишен план за јавни набавки во 2017 година

26.01.2017


Годишен план за јавни набавки во 2017 година (.pdf)