Јавни набавки - 2016 година


Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.09/2016

18.07.2016


Предмет на договорот за јавна набавка:

Одржување на лесни моторни возила за 2016 година

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и поправка


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.9/2016 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.08/2016

08.07.2016


Предмет на договорот за јавна набавка:

Осигурување на недвижности, колективно осигурување на вработените и патничко осигурување за 2016 година

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 6 Финансиски услуги, и тоа: осигурителни услуги и банкарски и финансиски услуги (освен услугите во врска со издавањето, тргувањето или преносот на хартии од вредност или други финансиски инструменти, брокерските услуги и услугите на Народна банка на Република Македонија и услугите кои за предмет имаат купување или изнајмување земјиште, згради или друг недвижен имот и права кои произлегуваат од истите, освен при доделувањето на договори за јавна набавка на финансиски услуги поврзани со договорите за купување или изнајмување)


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.8/2016 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Измени на Годишниот план за јавни набавки во 2016 година

08.07.2016


Измени на Годишниот план за јавни набавки во 2016 година (.pdf)Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.07/2016

27.05.2016


Предмет на договорот за јавна набавка:

Осигурување на лесни моторни возила, недвижности, колективно осигурување на вработените и патничко осигурување за 2016 година

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 6 Финансиски услуги, и тоа: осигурителни услуги и банкарски и финансиски услуги (освен услугите во врска со издавањето, тргувањето или преносот на хартии од вредност или други финансиски инструменти, брокерските услуги и услугите на Народна банка на Република Македонија и услугите кои за предмет имаат купување или изнајмување земјиште, згради или друг недвижен имот и права кои произлегуваат од истите, освен при доделувањето на договори за јавна набавка на финансиски услуги поврзани со договорите за купување или изнајмување)


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.7/2016 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.06/2016

05.05.2016


Предмет на договорот за јавна набавка:

Одржување на клима уреди за 2016 година

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и поправка


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.6/2016 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.05/2016

28.04.2016


Предмет на договорот за јавна набавка:

Одржување на лесни моторни возила за 2016 година

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и поправка


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.5/2016 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.04/2016

26.04.2016


Предмет на договорот за јавна набавка:

Гориво за моторни возила за 2016 година

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.4/2016 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.03/2016

22.04.2016


Предмет на договорот за јавна набавка:

Осигурување на лесни моторни возила, недвижности, колективно осигурување на вработените и патничко осигурување за 2016 година

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 6 Финансиски услуги, и тоа: осигурителни услуги и банкарски и финансиски услуги (освен услугите во врска со издавањето, тргувањето или преносот на хартии од вредност или други финансиски инструменти, брокерските услуги и услугите на Народна банка на Република Македонија и услугите кои за предмет имаат купување или изнајмување земјиште, згради или друг недвижен имот и права кои произлегуваат од истите, освен при доделувањето на договори за јавна набавка на финансиски услуги поврзани со договорите за купување или изнајмување)


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.3/2016 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Измени на Годишниот план за јавни набавки во 2016 година

06.04.2016


Измени на Годишниот план за јавни набавки во 2016 година (.pdf)Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.02/2016

14.03.2016


Предмет на договорот за јавна набавка:

Канцелариски потрошни материјали за 2016 година

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 14 Услуги за чистење на објекти и услуги за управување до имот


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.2/2016 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.01/2016

26.01.2016


Предмет на договорот за јавна набавка:

Одржување на хигиена во деловните простории на ДБКИ во 2016 година

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 14 Услуги за чистење на објекти и услуги за управување до имот


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.1/2016 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Годишен план за јавни набавки во 2016 година

21.01.2016


Годишен план за јавни набавки во 2016 година (.pdf)