Јавни набавки - 2018 година


Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.22/2018

05.12.2018


Предмет на договорот за јавна набавка:

Канцелариска опрема

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.22/2018 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.21/2018

05.12.2018


Предмет на договорот за јавна набавка:

Клима уреди

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.21/2018 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.20/2018

05.12.2018


Предмет на договорот за јавна набавка:

Информатичка опрема

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.20/2018 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.19/2018

05.12.2018


Предмет на договорот за јавна набавка:

Канцелариски потрошни материјали

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.19/2018 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.18/2018

05.12.2018


Предмет на договорот за јавна набавка:

Канцелариски мебел

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.18/2018 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Измени на Годишниот план за јавни набавки во 2018 година

04.12.2018


Измени на Годишниот план за јавни набавки во 2018 година (.pdf)Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.17/2018

13.11.2018


Предмет на договорот за јавна набавка:

Информатичка опрема

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.17/2018 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.16/2018

07.11.2018


Предмет на договорот за јавна набавка:

Патничко моторно возило SUV (повеќенаменско специјално моторно возило)

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.16/2018 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.15/2018

07.11.2018


Предмет на договорот за јавна набавка:

Градинарска опрема - тример за трева

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.15/2018 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.14/2018

16.10.2018


Предмет на договорот за јавна набавка:

Патничко моторно возило SUV (повеќенаменско специјално моторно возило)

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.14/2018 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Измени на Годишниот план за јавни набавки во 2018 година

10.10.2018


Измени на Годишниот план за јавни набавки во 2018 година (.pdf)Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.13/2018

10.09.2018


Предмет на договорот за јавна набавка:

Бар код читач за попис на основни средства

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.13/2018 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.12/2018

06.08.2018


Предмет на договорот за јавна набавка:

МОЛЕРО-ФАРБАРСКИ И ЅИДАРСКИ УСЛУГИ

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и поправка


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.12/2018 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Измени на Годишниот план за јавни набавки во 2018 година

31.07.2018


Измени на Годишниот план за јавни набавки во 2018 година (.pdf)Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.11/2018

18.07.2018


Предмет на договорот за јавна набавка:

Осигурување на недвижности, колективно осигурување на вработените и патничко осигурување за 2018 година

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 6 Финансиски услуги, и тоа: осигурителни услуги и банкарски и финансиски услуги (освен услугите во врска со издавањето, тргувањето или преносот на хартии од вредност или други финансиски инструменти, брокерските услуги и услугите на Народна банка на Република Македонија и услугите кои за предмет имаат купување или изнајмување земјиште, згради или друг недвижен имот и права кои произлегуваат од истите, освен при доделувањето на договори за јавна набавка на финансиски услуги поврзани со договорите за купување или изнајмување)


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.11/2018 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.10/2018

04.06.2018


Предмет на договорот за јавна набавка:

Услуги за сметководствено работење за 2018 година

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 9 Сметководствени, ревизорски и книговодителски услуги


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.10/2018 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.09/2018

10.05.2018


Предмет на договорот за јавна набавка:

Канцелариска опрема за 2018 година

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.9/2018 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.08/2018

30.04.2018


Предмет на договорот за јавна набавка:

Одржување на клима уреди за 2018 година

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и поправка


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.8/2018 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.07/2018

30.04.2018


Предмет на договорот за јавна набавка:

Услуги за сметководствено работење за 2018 година

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 9 Сметководствени, ревизорски и книговодителски услуги


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.7/2018 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Измени на Годишниот план за јавни набавки во 2018 година

17.04.2018


Измени на Годишниот план за јавни набавки во 2018 година (.pdf)Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.06/2018

22.03.2018


Предмет на договорот за јавна набавка:

Одржување на лесни моторни возила

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и поправка


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.6/2018 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.05/2018

21.03.2018


Предмет на договорот за јавна набавка:

Гориво за моторни возила за 2018 година

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.5/2018 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.04/2018

07.02.2018


Предмет на договорот за јавна набавка:

Одржување на хигиена во деловните простории на ДБКИ за 2018 година

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 14 Услуги за чистење на објекти и услуги за управување до имот


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.4/2018 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.03/2018

06.02.2018


Предмет на договорот за јавна набавка:

Канцелариски потрошни материјали за 2018 година

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.3/2018 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.02/2018

17.01.2017


Предмет на договорот за јавна набавка:

Софтвер за целокупно финансиско и материјално работење

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.2/2018 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.01/2018

15.01.2017


Предмет на договорот за јавна набавка:

Услуги за сметководствено работење за 2017 година

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 9 Сметководствени, ревизорски и книговодителски услуги


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.1/2018 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Годишен план за јавни набавки во 2018 година

12.01.2017


Годишен план за јавни набавки во 2018 година (.pdf)