Јавни набавки - 2019 година


Набавка од мала вредност бр.12131/2019

12.11.2019


Предмет на договорот за јавна набавка:

Осигурување на моторни возила

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги


Набавка од мала вредност бр.12131/2019 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Набавка од мала вредност бр.12080/2019

12.11.2019


Предмет на договорот за јавна набавка:

Уништувач на хартија - Шредер

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување


Набавка од мала вредност бр.12080/2019 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Набавка од мала вредност бр.12076/2019

12.11.2019


Предмет на договорот за јавна набавка:

Канцелариски мебел

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување


Набавка од мала вредност бр.12076/2019 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Набавка од мала вредност бр.12050/2019

12.11.2019


Предмет на договорот за јавна набавка:

Фотокопир (мултифункциски колор печатач)

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување


Набавка од мала вредност бр.12050/2019 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Набавка од мала вредност бр.12041/2019

12.11.2019


Предмет на договорот за јавна набавка:

Систематски здравствени прегледи на вработените во ДБКИ

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги


Набавка од мала вредност бр.12041/2019 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Набавка од мала вредност бр.12026/2019

11.11.2019


Предмет на договорот за јавна набавка:

Генератор на струја (Агрегат)

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување


Набавка од мала вредност бр.12026/2019 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Поедноставена отворена постапка бр.12019/2019

11.11.2019


Предмет на договорот за јавна набавка:

Информатичка опрема

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување


Поедноставена отворена постапка бр.12019/2019 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Изменет и дополнет годишен план за јавни набавки во 2019 година

11.11.2019


Изменет и дополнет годишен план за јавни набавки во 2019 година (.pdf)Набавка од мала вредност бр.07496/2019

06.09.2019


Предмет на договорот за јавна набавка:

Клима уреди

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување


Набавка од мала вредност бр.07496/2019 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Изменет и дополнет годишен план за јавни набавки во 2019 година

04.09.2019


Изменет и дополнет годишен план за јавни набавки во 2019 година (.pdf)Поедноставена отворена постапка бр.05613/2019

05.08.2019


Предмет на договорот за јавна набавка:

Патничко моторно возило

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување


Поедноставена отворена постапка бр.05613/2019 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Набавка од мала вредност бр.05465/2019

01.08.2019


Предмет на договорот за јавна набавка:

Адаптација и пренамена на просторија

Вид на договорот за јавна набавка: Работи - Изведување


Набавка од мала вредност бр.05465/2019 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Изменет и дополнет годишен план за јавни набавки во 2019 година

31.07.2019


Изменет и дополнет годишен план за јавни набавки во 2019 година (.pdf)Набавка од мала вредност бр.04097/2019

12.07.2019


Предмет на договорот за јавна набавка:

Осигурување на недвижности, колективно осигурување на вработените и патничко осигурување

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги


Набавка од мала вредност бр.04097/2019 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Годишен план за јавни набавки во 2019 година

08.07.2019


Годишен план за јавни набавки во 2019 година (.pdf)Поедноставена отворена постпака бр.03640/2019

05.07.2019


Предмет на договорот за јавна набавка:

Патничко моторно возило

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување


Поедноставена отворена постпака бр.03640/2019 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.02759/2019

21.06.2019


Предмет на договорот за јавна набавка:

Информатичка опрема

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.02759/2019 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.01818/2019

05.06.2019


Предмет на договорот за јавна набавка:

Одржување на клима уреди

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги за одржување и поправка


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.01818/2019 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.01780/2019

05.06.2019


Предмет на договорот за јавна набавка:

Гориво за моторни возила

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.01780/2019 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Годишен план за јавни набавки во 2019 година

03.05.2019


Годишен план за јавни набавки во 2019 година (.pdf)Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.07/2019

26.03.2019


Предмет на договорот за јавна набавка:

Специјализирани ИТ обуки

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 7 Информатички и поврзани услуги


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.7/2019 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.06/2019

26.03.2019


Предмет на договорот за јавна набавка:

Одржување на лесни моторни возила

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и поправка


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.6/2019 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.05/2019

20.03.2019


Предмет на договорот за јавна набавка:

Гориво за моторни возила

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.5/2019 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.04/2019

19.03.2019


Предмет на договорот за јавна набавка:

Техничко одржување на објектите на ДБКИ

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и поправка


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.4/2019 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.03/2019

01.03.2019


Предмет на договорот за јавна набавка:

Софтвер за антивирус

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.3/2019 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.02/2019

27.02.2019


Предмет на договорот за јавна набавка:

Канцелариски потрошни материјали

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.2/2019 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.01/2019

12.02.2019


Предмет на договорот за јавна набавка:

Одржување на хигиена во деловните простории на ДБКИ

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 14 Услуги за чистење на објекти и услуги за управување до имот


Оглас за барање за прибирање на понуди бр.1/2019 (.pdf)


Огласот е објавен и на електронскиот систем за јавни набавки.Годишен план за јавни набавки во 2018 година

23.01.2019


Годишен план за јавни набавки во 2019 година (.pdf)