Останато

Информација

Скопје, декември 2007 година

 

Во врска со Законот за изменување и дополнување на Законот за класифицирани информаци донесен во септември 2007 година („Службен весник на Република Македонија“, бр. 113/07), инспекцискиот надзор од областа на безбедноста на националните класифицирани информации ќе почне да се извршува од 01.01.2008 година.

Нацрт-закон за криптозаштита во РМ

Скопје, октомври 2007 година
 
Согласно обврските преземени во Годишната национална програма за подготовки на Република Македонија за членство на Република Македонија во НАТО, вработени од Дирекцијата активно учествуваат во меѓуресорската работна група за изработка на Нацрт-законот за криптозаштита во Република Македонија, којшто заради дополнителни разговори и усогласувања на ставовите на инволвираните институции сè уште не е пуштен во владина процедура. Со работната група раководи директорот на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации.

Електронско деловодство

Скопје, септември 2007 година

 

Во соработка со „Македонски бизнис системи“ – Скопје и Државниот архив на Република Македонија, во 2007 година е изработен софтвер за електронско деловодство на класифицирани информации.

Проектот е составен од три фази

Syndicate content