Прв состанок на Тематската работна група за обуки на националните безбедносни авторитети на земјите од ЈИЕ (SEENSA ТWG T)

Софија, 12 септември 2012 година

 

Првиот состанок на Тематската работна група за обуки на националните безбедносни авторитети на земјите од Југоисточна Европа (SEENSA ТWG), со којашто претседава Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации, се одржа на 12 септември 2012 година во Софија, Бугарија, како паралелен настан со меѓународната конференција на тема „Добрите практики во заштитата на класифицираните информации: постигнувања и потешкотии“ со којашто бугарската служба го одбележа својот 10-годишен јубилеј.
На состанокот на работната група беа презентира резултатите од десегашната работа и беа договорени следните активности за изработка на работните материјали за следната SEENSA конференција што ќе се одржи во мај 2013 година во Тирана, Албанија.

Договор за заемна заштита на класифицирани информции со Сојузна Република Германија

Скопје, 27 јули 2012 година

 

Договорот меѓу Македонската Влада и Владата на Сојузна Република Германија за заемна заштита на класифицирани информции беше потпишан на 27 јули 2012 година во Скопје.

Во име на Владата на Република Македонија договорот го потпиша м-р Никола Поповски, министер за надворешни работи на Република Македонија. Во име на Владата на Сојузна Република Германија договорот го потпиша Н.Е. г-ѓа Гудрун Елизабет Штајнакер, амбасадор на Сојузна Република Германија во Република Македонија.

TAIEX Студиска посета на Националниот безбедносен авторитет на Сојузна Република Германија

Бон/Берлин, 04-09 jуни 2012 година

 

Тројца претставници од Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации од 4 до 9 јуни 2012 година беа во студиска посета на Националниот безбедносен авторитет на Сојузна Република Германија, организирана со поддршка на TAIEX инструментот на Европската комисија.
Целта на посетата беше запознавање со работата на германските институции кои имаат надлежности во заштитата и ракувањето со класифицирани информации, со акцент на информатичката безбедност. Притоа, беа извршени работни посети на Федералната институција за безбедност на информациите, на Министерството за економија и технологија во Бон, како и на Националниот безбедносен авторитет на Сојузна Република Германија во Берлин.

Обуки во доменот на Заедничката безбедносна и одбранбена политика (ЗБОП) на ЕУ

jуни 2012 година

 

Претставници на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации земаат активно учество во обуките што се организираат во доменот на Заедничката безбедносна и одбранбена политика (ЗБОП) на ЕУ. Како резултат на тоа, двајца претставници на Дирекцијата ќе учествуваат на обуката што ја организира Министерството за одбрана во Скопје на 12-13 јуни 2012 година преку TAIEX инструментот на Европската комисија, а еден претставник ќе земе учество на обуката што ќе се одржи во периодот од 18 до 22 јуни 2012 година во Брисел, организирана во рамките на Програмата за обука за ЗБОП за земјите од Процесот на стабилизација и асоцијација (ПСА) за 2012 година.

TAIEX Студиска посета на Националниот безбедносен авторитет на Сојузна Република Германија

jуни 2012 година

 

Во периодот од 4 до 8 јуни 2012 година тројца претставници од Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации ќе престојуваат во студиска посета на Националниот безбедносен авторитет на Сојузна Република Германија, организирана со поддршка на TAIEX инструментот на Европската комисија. Целта на посетата е стекнување знаења и размена на искуства во доменот на работата на Националното тело за безбедносна комуникација на комуникациско-информатички системи (NCSA), на Националното тело за акредитација на комуникациско-информатички системи (NAA) и на Националното тело за дистрибуција на криптоклучеви (NDAA), како и размена на искуства во доменот на информатичката безбедност на класифицирани информации.

Втора фаза од билатералните преговори со Националниот безбедносен авторитет на Италијанската Република

Скопје, 16-19 мај 2012 година

 

Во периодот од 16 до 19 мај 2012 година во Република Македонија престојува делегација на Националниот безбедносен авторитет на Италијанската Република при што се одржа втората фаза од билатералните преговори за усогласување на текстот на спогодбата за размена и заемна заштита на класифицирани информации меѓу владите на двете земји.

Инспекција од страна на Канцеларијата за безбедност на НАТО (NOS)

Скопје, 7 до 10 мај 2012 година

 

Во периодот од 7 до 10 мај 2012 година, во рамките на посетата на МАП тимот на НАТО на Република Македонија, беше спроведена инспекција од страна на Канцеларијата за безбедност на НАТО (NOS) на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации и на регистрите за класифицирани информации лоцирани во министерставата и во другите државни органи. Резултатите од инспекцијата претставуваат утврдување на развојот и на степенот на заштита на НАТО класифицираните информации во Република Македонија од претходната инспекција и ќе влезат во финалниот извештај на НАТО за реализацијата на Акциониот план за членство на Република Македонија во НАТО. Од страна на инспекторот на NOS состојбата првично беше позитивно оценета и беа дадени нови документи за понатамошен развој на информатичката безбедност на класифицираните информации.

Иницијатива за билатерални преговори со Националниот безбедносен авторитет на Кралството Шпанија

мај 2012 година

 

Во рамките на SEENSA конференцијата што се одржа во периодот од 7 до 9 мај 2012 година во Република Словенија, делегацијата на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации на Република Македонија одржа билатерална средба со директорот на Националниот безбедносен авторитет на Кралството Шпанија. На средбата беше разговарано за покренатата иницијатива за влегување во договорна соработка на владино ниво во доменот на заштитата на класифицираните информации, при што беше договорено билатералните преговори за усогласување на текстот на спогодбата за размена и заемна заштита на класифицирани информации да започнат во почетокот на октомври 2012 година.

Билатерална средба со Националниот безбедносен авторитет на Република Словенија

Брдо, мај 2012 година

 

На маргините на Втората конференција на раководителите на националните безбедносни авторитети на земјите од Југоисточна Европа (SEENSA) што се одржа во периодот од 7 до 9 мај 2012 година во Република Словенија, делегацијата на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации на Република Македонија оствари билатерална средба со Владината канцеларија за заштита на класифицирани информации на Република Словенија. На средбата се активира повисоко ниво на соработка меѓу националните безбедносни авторитети на двете земји преку заеднички проект за нивно електронско поврзување. Првичните ефекти од иницираниот проект се очекуваат веќе во септември 2012 година.

Билатерални средби во рамките на SEENSA

Брдо, мај 2012 година

 

Во рамките на Втората конференција на раководителите на националните безбедносни авторитети на земјите од Југоисточна Европа (SEENSA) што се одржа во периодот од 7 до 9 мај 2012 година во Република Словенија, делегацијата на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации на Република Македонија оствари повеќе билатерални средби и размени искуства во врска со ракувањето и заштитата на класифицирани информации. Притоа беа покренати иницијативи за поинтензивна соработка со националните безбедносни авторитети Кралството Велика Британија, со Романија и со Република Молдавија. На тој план, во наредниот период ќе следат поконкретни активности.

Во однос на потребите на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации во билатералните средби поддршка и конкретна помош во доменот на обуката понудија и националните безбедносни авторитети на Република Бугарија и на Унгарија преку примена на инструментите на ЕУ TAIEX и твининг проект, преку ИПА фондовите итн.

Syndicate content