Подготовки за посета на преговарачкиот тим на САД на Република Македонија во мај 2011 година

Скопје, март 2011 година

 

Во рамките на активностите за влегување во договорна соработка со САД во доменот на размената и заштитата на класифицираните информации, во тек се подготовките за посетата на преговарачкиот тим на САД на Република Македонија којашто ќе се реализира во периодот од 2 до 6 мај 2011 година.

Оваа посета ќе претставува реализација на втората фаза од процедурата на билатерални преговори меѓу Република Македонија и САД за склучување генерална спогодба за размена на класифицирани информации во делот на одбраната. Целта на посетата е анализа на постојната легислатива во Република Македонија заради утврдување на компатибилноста на легислативите во двете земји, како и остварување средби со официјални лица во доменот на безбедноста на класифицираните информации, по што би следеле финални преговори за потпишување генерален договор меѓу Република Македонија и САД за безбедност на класифицираните информации во делот на одбраната.