Контакт

Drejtoria për siguri të informatave të klasifikuara
rr. „Vasko Karangeleski” nr.8 (Kazerma „Goce Dellçev“)
1000 Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut


tel.: + 389 2 3299 820
faks: + 389 2 3299 829
e-mail:direkcija@dbki.gov.mk

Web adresa: www.dbki.gov.mk/www.nsa.gov.mk


Mbrojtja e të dhënave personale

Oficer për mbrojtjen e të dhënave personale në Drejtorinë për siguri të informatave të klasifikuara


Mensur Bakija
Е-mail: m.bakija@dbki.gov.mk
Кontakt tel.: + 389 2 3254 759Mbrotja e treguesëve

Personi i autorizuar për pranimin e ankesave të paraqitura, me qëllim, pranim të mbrojtur të ankesave të brendshme në DSKI


Cvetanka Trpkova Silanoski
Е-mail: c.trpkova@dbki.gov.mk
Кontakt tel.: + 389 2 3254 241
Personi i caktuar në Drejtorinë për siguri të informatave të klasifikuara, për komunikim me qytetarë që janë me nevoja të ndryshme:


 


Zëvendës, i personit të caktuar për komunikim, në Drejtorinë për siguri të informatave të klasifikuara me qytetarët me nevoja të ndryshme është :kontakt Tel.: + 389 2 3299 820
faks: + 389 2 3299 829
e-mail:direkcija@dbki.gov.mkPersoni, përgjegjës për punën e Zyres për të rinjë për koordinim,zbatim dhe përcjellje të çështjeve në interes të të rinjëve në fushëveprimin e ingerencave të institucionit është:

Sara Trpkovska
Е-mail: s.trpkovska@dbki.gov.mk
Кontakt tel.: + 389 2 3299 835


Kabineti i drejtorit
kontakt tel.: + 389 2 3299 820
faks: + 389 2 3299 829
Е-маил: direkcija@dbki.gov.mk


Sektori për gjëra të përgjithshme dhe juridike, për mbështetje të punës së drejtorit, bashkëpunim ndërkombëtar si dhe për mbikqyrje inspektoriale
Кontakt tel.: + 389 2 3299 830
Faks: + 389 2 3299 829
Е-mail: direkcija@dbki.gov.mk


Njësia për çështje të përgjithshme, juridiko - normative
Кontakt tel.: + 389 2 3254-242
Faks: + 389 2 3299 829
Е-mail: direkcija@dbki.gov.mk


Njësia për bashkëpunim ndërkombëtar
Кontakt tel.: + 389 2 3299 823
Faks: + 389 2 3299 829
Е-mail: direkcija@dbki.gov.mk


Njësia për kryerjen e mbikqyrjes inspektoriale për sigurinë së informatave të klasifikuara
Кontakt tel.: + 389 2 3254 759
faks: + 389 2 3299 829
Е-mail: inspekcija@dbki.gov.mk


Njësia për mbështetjen e punës së drejtorit dhe protokolit
Кontakt tel.: + 389 2 3299 823
Faks: + 389 2 3299 829
Е-mail: direkcija@dbki.gov.mk


Njësia për informata të klasifikuara të huaja
Кontakt tel.: + 389 2 3299 820
Faks: + 389 2 3299 829
Е-mail: centralen.registar@dbki.gov.mk


Njësia për siguri personale
Кontakt tel.: + 389 2 3299 820
Faks: + 389 2 3299 829
Е-mail: sertifikati@dbki.gov.mk


Njësia për siguri industriale
Кontakt tel.: + 389 2 3299 820
Faks: + 389 2 3299 829
Е-mail: sertifikati@dbki.gov.mk


Njësia për akreditim të sistemeve informatiko-komunikuse dhe për mbështetje informatiko-komunikuese
Кontakt tel.: + 389 2 3299 820
Faks: + 389 2 3299 829
Е-mail: infosec@dbki.gov.mk


Njësia për siguri fizike
Кontakt tel.: + 389 2 3299 820
Faks: + 389 2 3299 829
Е-mail: fizicka.bezbednost@dbki.gov.mk


Njësia për çështje financiare
Кontakt tel.: + 389 2 3299 820
Faks: + 389 2 3299 829
Е-mail: finansii@dbki.gov.mk


Njësia për udhëheqje dhe zhvillim të resurseve njerëzore
Кontakt tel.: + 389 2 3299 820
Faks: + 389 2 3299 829
Е-маил: hr@dbki.gov.mk


Regjistri për NATO dhe EU informata të klasifikuara pranë misioneve në NATO dhe EU
Кontakt tel.: + 389 2 3299 820
Faks: + 389 2 3299 829
Е-mail: nsa.nato.delegation@nsa.gov.mk
Е-mail: dbki.missioneu@dbki.gov.mk