Procedura dhe udhëzuesë

• Procedurë për pranimin dhe dorëzimin e informatave të klasifikuara të NATO - s ndërmjet
Delegacionit të përhershëm të Republikës së Maqedonisë së Veriut pranë NATO - s në Bruksel, Zyrja për lidhje e Republikës së Maqedonisë së Veriut pranë Komandës supreme të forcave të bashkuara në Evropë, në Mons dhe pikat për pranim, në Republikën e Maqedonisë së Veriut.


• Procedurë për zbatimin e kontrollës së sigurisë dhe lëshimin e sertifikatëve të sigurisë për qasje në informatat e klasifikuara


• Procedurë për manipulim me informatat e huaja të klasifikuara si dhe ruajtja e tyre, në Regjistrin e Drejtorisë për siguri të informatave të klasifikuara


• Procedurë të sigurisë për manipulim dhe dërgimin e NATO informatave të klasifikuara


• Procedurë për realizimin e provimit profesional për inspektor për siguri të informatave të klasifikuara


• Udhëzues për manipulim gjatë protokolimit të dokumenteve në Drejtorinë për siguri të informatave të klasifikuara


• Procedurë për punën me prokurime publike në Drejtorinë për siguri të informatave të klasifikuara


• Udhëzues për pranimin e ankesave për treguesit, ndarje dhe përpunimin e të të dhënave nga ankesat dhe mbrojtje të të dhënave personale dhe të dhënave të tjera të treguesëve personal


• Udhëzues për caktimin e shkallës së informatave të klasifikuara


• Udhëzues për punë me informatat e klasifikuara të huaja


• Udhëzues për organizim dhe menaxhim me sigurinë e sistemit komunikues - informativë


• Udhëzues për akreditim të sigurimit të sistemit komunikues dhe informativë


• Udhëzues për vlerësimin dhe menaxhim me rrezikun e sigurisë për sistemet komunikues - informativë


• Udhëzues për krijimin e deklaratës për nevoja të sigurisë për sisteme komunikative dhe informative


• Udhëzues për strukturat dhe përmbajtjen e procedurave operative të sigurisë për sistemet komunikuese dhe informative


• Udhëzues për përdorimin e sistemit për kripto komunikim në pajtim me standardet e NATO - s dhe BE - së


• Draft - dokumenti për Udhëzues për zbatimin e politikës për siguri të sistemit informativë të DSIK - së


• Direktiva për TEMPEST zonimin nga fusha e sigurisë informative